Klauzula informacyjna DEKRA w odniesieniu
do zakupu nalepki ekologicznej

1. Administratorem Państwa danych wskazanych w formularzu zlecenia jest DEKRA Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa,  tel. 22 577 36 00 (dalej: Administrator danych)

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych, pod adresem: odo.pl@dekra.com

3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi sprzedaży nalepki ekologicznej na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

5. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, np. pracownicy działu sprzedaży oraz partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

W celu wykonania usługi sprzedaży nalepek ekologicznych dane przekazywane będą w szczególności następującym podmiotom:

1)   świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie w celu dostarczania nalepek ekologicznych, tj.:


a) Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774 140 000 zł, w całości wpłacony

b) DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110, KRS: 0000028368 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 228 604 000,00 zł

2) obsługującym transakcje internetowe:

a) PayU SA w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wskazanym w pkt 2.

8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w celu realizacji usługi sprzedaży nalepki ekologicznej jest to niezbędne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez DEKRA jest brak możliwości realizacji usługi.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.