Regulamin sprzedaży nalepek ekologicznych


Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży nalepek ekologicznych w sklepie internetowym („Sklep”) prowadzonym pod adresem nalepka.dekra.pl przez DEKRA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 61330, kapitał zakładowy 1 100 000 zł w całości opłacony, NIP 522-25-11-608, REGON 016213367 („Sprzedawca”).

I

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu można zamawiać nalepki ekologiczne tj. nalepki uprawniające do wjazdu do stref ekologicznych na terenie Niemiec („Nalepki”). Sprzedawca jest dystrybutorem Nalepek wydawanych przez uprawnione do tego instytucje. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów nalepek i stref ekologicznych oraz ograniczeń w przyznawaniu niektórym pojazdom nalepek ekologicznych dostępne są pod adresem www.motoryzacja.dekra.pl/nalepki-ekologiczne/.
 2.  Nalepki ekologicznej - nie otrzyma pojazd z silnikiem:
  Benzyna/gaz - pierwsza rejestracja przed dniem 01.01.1993, Diesel - pierwsza rejestracja przed dniem 01.01.1997 - sam. osobowy, a przed dniem 01.10.1996 - sam. ciężarowy
 3. Sprzedawca nie weryfikuje prawdziwości udostępnionej przez Klienta dokumentacji i nie ponosi związanej z tym odpowiedzialności za nieuzasadnione wydanie lub nieuzasadnione niewydanie Klientowi nalepki ekologicznej lub też za wydanie Klientowi niewłaściwej nalepki ekologicznej, jeśli zdarzenie takie będzie konsekwencją nieprawdziwości lub niekompletności udostępnionej przez Klienta dokumentacji.
 4. Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany w trakcie składania zamówienia.


II

 1. Zamówienia można składać na stronie Sklepu poprzez wypełnienie formularza.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 3. Poza prawidłowym wypełnieniem pól formularza do zamówienia nalepki konieczne jest przesłanie w formie pliku .jpg lub .pdf kopii dokumentów pojazdu tj.:
  1. nowego dowodu rejestracyjnego (tzw. dowód twardy) lub
  2. starego dowodu rejestracyjnego lub
  3. pozwolenia czasowego (tzw. dowodu miękkiego).
 4. Klientowi przysługuje prawo do anonimizacji (zakrycia) danych właściciela/posiadacza pojazdu (pkt C. w dowodzie rejestracyjnym)
 5. Aby zamówienie zostało zrealizowane formularz powinien zawierać co najmniej:
  1. kopię polskiego dokumentu rejestracyjnego pojazdu (oraz informację o rodzaju silnika (benzyna/diesel);
  2. dane do faktury VAT w przypadku chęci otrzymania faktury VAT;
  3. adres dostawy dla zamówienia, a przy wysyłce kurierskiej także numer telefonu kontaktowego.
  4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
   1. e-mail: nalepka.pl@dekra.com
   2. tel.: 22 577 36 21
   3. fax: 22 577 36 36
   4. pocztą tradycyjną pod adresem: DEKRA Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży nalepek, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej nalepki wydruku potwierdzenia oraz specyfikacji zamówienia.
 7. Na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca przesyła potwierdzenie, tekst niniejszego regulaminu oraz specyfikację zamówienia. Są one dodatkowo dołączane do przesyłki zawierającej zamówione nalepki ekologiczne.
 8. Sprzedawca wystawia fakturę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 10. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej  na wskazany w złożonym zamówieniu adresie e-mail.  
 11. Wyraźny sprzeciw Klienta na otrzymywanie faktur elektronicznych będzie równoznaczny z brakiem wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.
 12. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres nalepka.pl@dekra.com i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.
 13. Wycofanie zgody na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres nalepka.pl@dekra.com.

III

 1. Kwoty podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione nalepki wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

IV

Możliwe formy zapłaty:

 1. Przedpłata przez www.payu.pl. Dalsza część płatności realizowana jest bezpośrednio w wybranym kanale płatności (strona systemu transakcyjnego wybranego banku lub organizacji realizującej płatności kartą płatniczą). Poprawne zakończenie płatności jest potwierdzane powrotem na stronę DEKRA Polska zawierającą potwierdzenie zarejestrowania wpłaty w systemie PayU.
 2. Przedpłata przelewem na konto DEKRA Polska 81 1880 0009 0000 0011 0255 4003.

V

Możliwe formy dostawy lub odbioru:

 1. przesyłka kurierska;
 2. wysyłka do paczkomatu;
 3. odbiór osobisty w siedzibach Sprzedawcy:
  1. Warszawa, ul. Konstruktorska 12A (Park Rozwoju), w godzinach 8:30-15:30 od poniedziałku do czwartku (przy zakupie w Sklepie odbiór możliwy po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę gotowości wydania nalepki).
  2. Wrocław, ul. Legnicka 48H (Business Garden), w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do czwartku (zakup na miejscu).

VI

Koszty Nalepki i Koszt dostawy:
Koszt Nalepki:

Koszty dostawy:


VII

 1. Sprzedawca nadaje zakupioną Nalepkę lub umożliwia jej odbiór osobisty w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy lub udanego dokonania płatności za pomocą PayU.
 2. Nalepki wysyłane są na adres podany przez Klienta w formularzu. Podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić lub opóźnić dostarczenie nalepek.

VIII

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć nalepki wolne od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec konsumentów za jakość dostarczonych nalepek na podstawie przepisów o rękojmi określonych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego. Wobec Klientów niebędących konsumentami przepisów o rękojmi nie stosuje się.
 3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowane nalepki ekologiczne, jeżeli jest to możliwe dołączając do nich dowód zakupu. Nalepki należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni lub w tym terminie wskaże braki reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 6. W reklamacji konsument powinien opisać stwierdzone wady nalepki ekologicznej oraz wskazać czego żąda w związku ze składaną reklamacją.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe zużycie Nalepki, w tym w szczególności jej wyblaknięcie lub wyblaknięcie naniesionego na Nalepkę numeru rejestracyjnego.


IX

 1. Nalepki produkowane są w oparciu o dane podawane przez Klienta, w szczególności poprzez trwałe naniesienie numeru rejestracyjnego pojazdu.
 2. Nalepki po dostarczeniu Klient niezwłocznie nalepia na szybę pojazdu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe nalepienie Nalepki. Ze względu na cechy techniczne nalepek są one trwale połączone z szybą w ten sposób, że usunięcie nalepki wiąże się z jej zniszczeniem.
 3. Zgodnie z art. 38 (w odniesieniu do pkt 3 oraz 6) ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość


X

 1. Klient będący konsumentem może korzystać w szczególności z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla m. st. Warszawy

XI

Polityka ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych wskazanych w formularzu zlecenia jest DEKRA Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa,  tel. 22 577 36 00 (dalej: Administrator Danych)
 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: odo.pl@dekra.com
 3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi sprzedaży nalepki ekologicznej na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b) oraz,  w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi, natomiast dane w bazie mailingowej administratora przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzanie do czasu wycofania przez Państwa zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.
 5. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora Danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, np. pracownicy działu sprzedaży, marketingu oraz partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  W celu wykonania umów sprzedaży nalepek ekologicznych dane przekazywane będą w szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie w celu dostarczania nalepek ekologicznych, tj.:
     a) Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774 140 000 zł, w całości wpłacony
     b) DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110, KRS: 0000028368 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 228 604 000,00 zł
  2. obsługującym transakcje internetowe:
     a) PayU SA w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 2.
 8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w celu realizacji usługi wydania nalepki ekologicznej jest to niezbędne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez DEKRA jest brak możliwości realizacji usługi.
 10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

 

Przejdź do FORMULARZA zamówienia nalepki ekologicznej Umweltzone - Niemcy »