Klauzula informacyjna DEKRA w odniesieniu do zakupu nalepki ekologicznej


1. Administratorem Państwa danych zawartych w formularzu zakupu nalepki ekologicznej jest DEKRA Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa,  tel. 22 577 36 00 (dalej: Administrator danych)

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych, pod adresem: odo.pl@dekra.com

3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi sprzedaży nalepki ekologicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Państwa dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych), w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z usługą.

4. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

5. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, np. pracownicy działu sprzedaży oraz partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów współpracy oraz powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

W celu wykonania usługi sprzedaży nalepek ekologicznych dane przekazywane będą w szczególności następującym podmiotom:

1)   świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie w celu dostarczania nalepek ekologicznych, tj.:

a) Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774 140 000 zł, w całości wpłacony

b) DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110, KRS: 0000028368 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 228 604 000,00 zł

2) obsługującym transakcje internetowe:

a) PayU SA w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

6. Administrator danych może przekazywać dane osobowe do podmiotów (np. dostawców usług IT), które będą przetwarzać dane osobowe w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w RODO, np. na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Administratora danych dalszych informacji oraz otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail, wskazanym w pkt 2.

8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usługi. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez Administratora danych jest brak możliwości realizacji usługi.

10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu) w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.

wersja 07.2022